Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Begrundelser

Ægtepagt om deling af pensioner

“Hvad er jeres begrundelse for at oprette en ægtepagt om deling af pensioner? “

Dette spørgsmål har advokaterne stillet til hundrede af klienter siden lovgivningen blev ændret således, at hver part i ægteskabet som hovedregel kan udtage sine egne pensioner. Mange danske ægtepar ønsker ikke denne ordning og har derfor valgt at oprette en ægtepagt, der sikrer ligedeling af hinandens rate- og kapitalpensioner.

Nedenfor har vi gengivet (nogle af) de modtagne svar. Bemærk, at svarene ikke alle stammer fra medlemmer af Ældre Sagen.

Svarene er gengivet ordret, idet navne m.v. dog er ændret for at sikre anonymitet.

“Vi ejer og deler generelt alt vi har sammen og ser ingen grund til at der skal gøres en forskel mht. pensioner.”
“Årsagen til dette ønske er at vi finder det fair at dele 50/50 da vores individuelle valg af karriere afspejler forskel i indkomst men ikke i værdi for familien som helhed.”
“Vi ønsker blot i enhver situation 100% økonomisk ligestilling.”
“Vi vil også gerne efter 1.januar 2007 kunne dele alle vores pensioner ligeligt ved en evt. skilsmisse.”
“Vi ønsker at dele alle pensioner og formue lige, da vi altid har indbetalt under den forudsætning at de senere ville blive delt. Og det er ikke ligelig fordelt.”
“Kun som en ekstra sikkerhed i tilfælde af skilsmisse. Dette er dog ikke aktuelt, men da vi giftede os var det jo sådan at man skulle dele alt ved skilsmisse, men denne ændring i lovgivningen er lavet uden omtanke, og vi har jo været fælles om den opsparing som jo er størst på min pension. På forhånd tak.”
“Alle rate-og kapital pensioner er indbetalt i mit navn og formålet er at sikre at min hustru får sin andel i tilfældet af skilsmisse som dog ikke er aktuelt.”
“Man kan ikke spå om fremtiden, og den ene part skal ikke være ringere stillet end den anden i tilfælde af en evt. skilsmisse.”
“Som vi har forstået, træder ny lovgivning i kraft, som ikke deler formuen ligeligt mellem ægtefæller.”
“I forbindelse med pensionsopsparing til Thomas har vi fået af vide, at vi skal oprette en ægtepagt.”
“da jeg størstedelen af vores ægteskab har arbejdet på nedsat tid, så det har været min mand, som har indbetalt til vores pensioner.”
“Vi har tidligere valgt at placere hele pensionsopsparingen i Ulriks navn af skattemæssige hensyn. Vi ønsker fortsat at dele opsparingen ved en eventuel seperation eller skilsmisse, og det ønsker vi at imødekomme med en ægtepagt.”
“Fordi loven bliver lavet om, og det bliver så til min mands fordel, da det er hans pension der er størst. Det skal så også nævnes at min mand er selvstændig, og vi har valgt at jeg kun skulle arbejde deltid, så der var tid til børn og hus.”
“Vi ønsker, at vi skal have samme pensionsudbetalinger i tilfælde af skilsmisse.”
“Vi har hver især pensionsordning med løbende udbetalinger (tjenestemands- og firmapension), men kun min mand har kapital- og ratepension. Der er enighed om, at det vil medføre en uretfærdig fordeling ved evt. skilsmisse, sådan som den nye lov lægger op til.”
“Langt den største del af vores fælles pensionsopsparing står i Niels’ navn.”
“At vi ikke ønsker at Hanne bliver stillet dårligere i tilfælde af skilsmisse, da vi begge altid har været lige om at tjene og opspare vores fælles kapital.”
“Vi ønsker at oprette ægtepagt for at sikre Lisbeth i tilfælde af skilsmisse. Vi har haft en skæv indkomstfordeling, så derfor ligger der en meget større pensionsopsparing på Peter end på Lisbeth. Du bedes sikre at ægtepagten også omfatter SP pension og LD.”
“Jeg har været hjemmegående et år, haft barselsorlov og været deltidsansat i mange år. Derfor har jeg en meget lille pensionsopsparing sammenlignet med min mands.”
“Det er vel et spørgsmål om at jeg ikke finder det rimeligt at min mands pension, som er dobbelt så høj som min skal tilgå ham alene i tilfælde af skilsmisse. Har selv lige været et år på barsel, hvor jeg ikke optjente pension, mens han opsparede en stor sum til sin pension. Det vil sige at mens jeg har passet vores fælles barn og ikke fået pension kan han tjene penge på det – ikke fair.”
“Grundet ny lovgivning vedr. pensioner ønsker vi hermed at sikre hinanden mest retfærdigt set med vore øjne.”
“Vi har været gift i 17 år og har altid haft fælles økonomi og ønsker derfor ved eventuel skilsmisse, at dele alle værdier. Vi har bla. af skattemæssige årsager optaget lån i vores friværdi i huset og har indbetalt dem på Peter’s ratepension. Hannes pension er grundet deltids arbejde og periode som hjemmegående husmor mindre end Peters. Begge ægteparters pensioner ønskes delt ligeligt mellem os.”
“Min mand har indbetalt til kapitalpension – hvor jeg ikke har betalt til nogen før jeg blev 45 år og via mit job. Min mand har også en ratepension, som han indbetaler til.”
“Jeg ønsker, at min kone og jeg ligedeler mine ratepensioner i tilfælde af evt. skilsmisse”.
“At vi bliver ligestillet, hvis vi engang skal skilles.”
“Vi ønsker oprettelse af ægtepagt, da blot den ene af os har en pensionsordning, og vi ønske at sikre begge parter ved evt. skilsmisse.”
“Vi vil gerne sikre hinanden bedst muligt på lige vilkår og da vi har oprettet de største pensioner i Mogens’ navn vil vi mene at det er særligt vigtigt at oprette denne ægtepagt.”
“Fordi vi ønsker at blive stillet lige mht. pensioner i tilfælde af separation/skilsmisse. Baggrunden er, at Henriette har arbejdet været på nedsat tid i mange år, samt 3 gange barselsorlov.”
“At begge parter ved en eventuel skilsmisse får lige del i de samlede pensions-opsparinger!!”
“Jeg ønsker ægtepagt for ikke at være dårligere stillet i forbindelse med evt. skilsmisse efter 1/1-
2007.”
“Vores pensionsindestående er meget forskellige, da Helle har været på barsel på dagpenge i flere år, og derfor har Helle ikke kunne betale til pension.”
“Pga. ny lovgivning v. evt. skilsmisse, så Hanne ikke “snydes” pga skæv pensionsopsparing.”
“Vi vil blot sikre os at vi I tilfælde af skilsmisse er stillet lige, idet Klaus har større indebetalinger samt at Hanne har været på barsel af to omgange og har i disse perioder ikke indbetalt til pension.”
“Lige deling af pensionen ved en evt. skilsmisse, svarende til de gamle (nuværende) regler, ønskes bibeholdt.”
“Vi ønsker at oprette en ægtepagt så hver af vore pensionsordninger indgår ligeligt, og min kone herigennem ikke diskrimineres, hvis det ulykkelige skulle ske, at vi skulle skilles, hvilket vi ikke har nogen planer om.”
“I tilfælde af en evt, skilsmisse (har ingen planer om dette, men man ved jo aldrig) vil jeg gerne sikre mig at min kone får samme tilgang som jeg. det handler lige så meget om den daglige ligestillingsfølelse.”
“Jeg har haft en god pension igennem 10 år, mens min kone har eget firma og ikke har indbetalt til pension. Vi har altid tænkt på vores penge og pension som fælles, og vil gerne fortsætte med at have det sådan.”
“I løbet af vores 12 år sammen, har der været en større forskel på vores indtjening trods samme uddannelse. Det skyldes bla jobskifte pga. flytning til fordel for min mand, pasning af vores børn via orlov og længere arbejdsløshed for mit vedkommende.”
“Vi ønsker at oprette en ægtepagt om deling af pensioner, da Jørgen har en langt større pension og indbetaler langt mere til pension end Mette.”
“Der er stor forskel på vores opsparede pensioner.”
“Årsagen er den enkelte, at min løn og pension er dobbelt så stor som min kones, jeg vil derfor gerne sikre hende en lige del af vores samlede udkomme.”
“Udfra et ønske om fortsat at sikre en lige deling af såvel formue og herunder opsparing og specifikt pensionopsparing samt samlet gæld fremover i tilfælde af en eventuel skilsmisse eller separation. Penge der ikke ville være blevet placeret i personligt tegnede pensioner ville alternativt være indgået i fælles opsparing eller andre fælles formål.”
“Fordi vi er gift og fælles om at akkumulerer alle værdier, derfor er det også rimeligt, hvis vi går fra hinanden at alt deles.”
“Vi ønsker at oprette en ægtepagt for at være ligestillede i en eventuel skilsmissesituation.”
“Jeg har væsentligt større pensionsopsparing end min kone, p.g.a. væsentligt højere løn og deraf højere pensionsindbetalinger. Med den nye lovgivning ville min kone derfor stå væsentligt ringere i tilfælde af skilsmisse, hvilket vi ikke ønsker.”
“For at stille os lige i tilfælde af skilsmisse, da vi pt. ikke indbetaler lige meget på begges kapital- og ratepensioner.”
“Det er meget oppe i tiden med ægtepagt. Pensionsformuen er meget ulige. Derfor vil det være naturligt også at få sat ord på de andre ting. Vi håber naturligvis ikke at få brug for det.”
“Vi har gennem de sidste 5 år indbetalt mest pension på Gerts pesionskonto, grundet hans høje løn, og dermed topskat betaling. Dette skal Maria ikke “lide” under i tilfælde af en skilsmisse.”
“Der er meget stor forskel både på vores nuværende pensionsopsparing og vores indkomst. Signe har prioriteret vores børn og i længere perioder været uden job i øvrigt. Derfor ønsker vi at vores pensioner skal betragtes som vores fælles.”
“Vi ønsker bare en ligedeling.”
 

Ovennævnte er et udpluk af de svar, som vi har modtaget. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre nærmere.

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@mittestamente.dk

Om advokaten